Features

VIEW MORE

Current Issue

Solution-processing approach of nanomaterials toward an artificial sensory system
Okin Song, Youngwook Cho, Soo-Yeon Cho, Joohoon Kang,
DOI:10.1088/2631-7990/ad4c29
Holistic and localized preparation methods for triboelectric sensors: principles, applications and perspectives
Zhenqiu Gao, Shaokuan Wu, Yihan Wei, Mervat Ibrahim, Hani Nasser Abdelhamid, Guyu Jiang, Jun Cao, Xuhui Sun, Zhen Wen,
DOI:10.1088/2631-7990/ad4fca
Recent advances in fabricating high-performance triboelectric nanogenerators via modulating surface charge density
Zekun Li, Aifang Yu, Qing Zhang, Junyi Zhai,
DOI:10.1088/2631-7990/ad4f32
Advances and challenges in direct additive manufacturing of dense ceramic oxides
Zhiqi Fan, Qiyang Tan, Chengwei Kang, Han Huang,
DOI:10.1088/2631-7990/ad5424
Advancements in transfer printing techniques for flexible electronics: adjusting interfaces and promoting versatility
Zijian Chen, Chi Zhang, Zijian Zheng,
DOI:10.1088/2631-7990/ad5391
An overview of additively manufactured metal matrix composites: preparation, performance, and challenge
Liang-Yu Chen, Peng Qin, Lina Zhang, Lai-Chang Zhang,
DOI:10.1088/2631-7990/ad54a4
Design and additive manufacturing of bionic hybrid structure inspired by cuttlebone to achieve superior mechanical properties and shape memory function
Luhao Yuan, Dongdong Gu, Xin Liu, Keyu Shi, Kaijie Lin, He Liu, Han Zhang, Donghua Dai, Jianfeng Sun, Wenxin Chen, Jie Wang,
DOI:10.1088/2631-7990/ad5084
Femtosecond laser ultrafast photothermal exsolution
Lurun Xu, Jingchao Tao, Zhuguo Li, Guo He, Dongshi Zhang,
DOI:10.1088/2631-7990/ad4eb0
Coaxial electrohydrodynamic printing of core–shell microfibrous scaffolds with layer-specific growth factors release for enthesis regeneration
Lang Bai, Meiguang Xu, Zijie Meng, Zhennan Qiu, Jintao Xiu, Baojun Chen, Qian Han, Qiaonan Liu, Pei He, Nuanyang Wen, Jiankang He, Jing Zhang, Zhanhai Yin,
DOI:10.1088/2631-7990/ad5806
Remote plasma enhanced cyclic etching of a cyclosiloxane polymer thin film
Xianglin Wang, Xinyu Luo, Weiwei Du, Yuanhao Shen, Xiaocheng Huang, Zheng Yang, Junjie Zhao,
DOI:10.1088/2631-7990/ad57a1
Laser-forged transformation and encapsulation of nanoalloys: pioneering robust wideband electromagnetic wave absorption and shielding from GHz to THz
Shizhuo Zhang, Senlin Rao, Yunfan Li, Shuai Wang, Dingyue Sun, Feng Liu, Gary J Cheng,
DOI:10.1088/2631-7990/ad4f31
Non-contact intelligent sensor for recognizing transparent and naked-eye indistinguishable materials based on ferroelectric BiFeO 3 thin films
Shengjie Yin, Hongyu Li, Weiqi Qian, Md Al Mahadi Hasan, Ya Yang,
DOI:10.1088/2631-7990/ad57a0
Synergistically biomimetic platform that enables droplets to be self-propelled
Minghao Li, Yao Lu, Yujie Wang, Shuai Huang, Kai Feng,
DOI:10.1088/2631-7990/ad5bc4
Correlative spatter and vapour depression dynamics during laser powder bed fusion of an AlFe-Zr alloy
Da Guo, Rubén Lambert-Garcia, Samy Hocine, Xianqiang Fan, Henry Greenhalgh, Ravi Shahani, Marta Majkut, Alexander Rack, Peter D Lee, Chu Lun Alex Leung,
DOI:10.1088/2631-7990/ad4e1d

All Issues

VIEW MORE

Collections

VIEW MORE